Leihwalzen und Breitstreckwalzen


Walzen Nr.: 
Maße: 50/80(74)80 x 550 mm Ausführung: A V Skizze: PDF
Härte: 50 Sh.A Qualität: 2006 elektr. leitf.
 
Walzen Nr.: L-1
Maße: 160/190 x 2400 mm Ausführung: AIII/2 Skizze: PDF
Härte: 55 Sh.A Qualität: 2503 grün
 
Walzen Nr.: L-14571
Maße: 120/150 x 3500 mm Ausführung: AIII Skizze: PDF
Härte: 45 Sh.A Qualität: 2006 elektr. leitf.
 
Walzen Nr.: L-9741
Maße: 60/90 x 503 mm Ausführung: AIII/3 Skizze: PDF
Härte: 40 Sh.A Qualität: 2006 elektr. Leitf.